HUMANIA MANIFESZTÓ
2022. január 10.

  1. Meggyőződésünk, hogy egy új világ van születőben.
  2. Meggyőződésünk, hogy a születőben lévő új világ lényege, hogy az ember az isteni renddel való összhangra kell törekedjék.
  3. Meggyőződésünk, hogy a világ jelenlegi problémái az önközpontú világképen alapuló elavult világrend haláltusájának tünetei csak.
  4. Meggyőződésünk, hogy a nagy politikai mozgalmak és vallások nem tudják a megoldást, mert ezek világértésében jelentős félreértések vannak.
  5. Meggyőződésünk, hogy a világ problémáinak a megoldása az egyén egyre nagyobb őszintesége, és az ebből következő egyre jobb együttműködés.
  6. Meggyőződésünk, hogy tiszta képünk van arról, hogyan gyorsítható az új világ növekedése egy őszinteséget jutalmazó új social network által.
  7. Meggyőződésünk, hogy minden erőnkkel meg kell próbáljunk Téged is bevonni ebbe a kísérletbe.

Mely okból örömmel adjuk közre a Humania Közösség leírását. 

 


 

TARTALOM:

I. A probléma
II. A megoldás
III. Humania
IV. Működés
V. Így indulunk
VI. Világképünk
VII. Vegyél részt! 
 


 

I. A probléma

Az emberiség válságban van. Soha nem voltunk még ennyire elszigetelődve, és nem is csak egymástól, hanem ami ennél fontosabb – mert az egymástól való elszigetelődés oka – önmagunktól. Az igazságtól nem voltunk még soha ennyire elszakadva, mert a gondolkozás csábításának engedve a valóságot (a nálunk nagyobb, így racionálisan nem befogható Rendet) elhagytuk. Gondolkodás válságban, tehát világkép válságban vagyunk, mégpedig világ szinten. Amin belül Európa is válságban van. Amin belül Magyarország is válságban van. És mindezek oka szerintünk nem az, hogy a közösségeink betegek volnának, hanem épp ellenkezőleg, a közösségek válsága okozata annak, hogy

az egyén válságban van.

A válságot kiváltó betegség egy szóban: a hübrisz. Az emberi ész mindenhatóságának a görögség villanásai után, az arab világ és Itália által átörökítve, a francia felvilágosodással kezdődött meg a tömeges forradalma, az ezután elhatalmasodó önközpontúság (tehát önzés) eufóriája szabadságharcok, majd két világháború nyomán segítette az ezt képviselő új államot világuralomra, aminek eredményeként jutottunk mára oda, hogy Istent szerepét a Google vette át, hiszen az életünk nagy kérdéseivel a keresődobozhoz fordulunk. Nem panaszként mondjuk ezt, és nem vissza akarunk menni. Szó nincs gonosz hatalmakról. Ahogy hibás emberi elképzelésekről sincsen szó. Hanem épp ellenkezőleg, az a véleményünk, hogy

az emberiség fejlődésének szükségszerű és nagyszerű korszaka volt az önközpontúság

néhány száz éve, mert le kellett az archaikus, hagyomány alapú feudális-egyházi-törzsi-nemzeti renddel számoljunk, hogy magunkat, az önző, tehát öntudatlan egyént (és ennek közösségi arcát: az öntudatlan tömeget) középpontva állítva megtapasztaljuk-felfedezzük. Jól van így, és nagyon is jó, hogy így történt, mert az önzés, és ebből fakadó tetszeni akarás, tehát külső megfelelés, tehát pózolás és önbecsapás nagy világkorszakának eredménye az emberi tudatosodás. Hogy egyre többen elégedetlenek a pusztán öncélú, tehát nagyobb célt (és így értelmet) nélkülöző élettel. Továbblépés időszerű. A mások mondják meg, hogy miért és hogyan kell élni kora után, a magunkért élünk is látványos zsákutcába jutott. Egyre többen látjuk. Következő a céltudatos élet, aminek közösségi vetülete a céltudatos közösség lesz.

Probléma a fejezet címe, de nincsen igazából probléma.

Hanem időszerű változás van az emberiség történetében. Az archaikus világ Isten töténete volt, ahol kicsi és jelentéktelen volt az egyén, rettegtük a nagyobbat. Ami után az önközpontú világ az ember története volt. Fantasztikus, zseniális, lenyűgőző emberi eredményekkel, mint például az internet és modern hálózati technológiák. Amiket azonban eddig jobbára csak a legkisebb ellenállás irányában (önzés mentén) hasznosította az emberiség, a nagy és sikeres internetes vállaltok mind a 7 főbűn valamelyikére – tehát az emberi gyengeségre – építik a szolgáltatásukat. Ami azért jó így, mert a tömegek ennek hatására egyre mélyebbre süllyednek magukba, tehát válságba, mert az ezeket hajtó reklám alapú üzleti modellnek csak figyelemre (tehát függésre) van szüksége, és fejlődésre nincsen. Megöltük Istent és egyedül maradtunk, és sötét lett. Egyre többen jövünk rá, hogy ez nincsen így jól, a szenvedés világszintű, közel az új világ áttöréséhez szükséges kritikus tömeg.

Isten és ember közös története a folytatás, várja, hogy rátaláljunk végre.

 

 

II. A megoldás

A megoldás nyilvánvaló: vissza kell a valóság által közvetített igazsághoz térjünk, mely igazság lényege, hogy az ember nem tökéletes, az emberi értelem nem birtokosa az igazságnak. Nem az, és nem lehet az, mert az nálunk nagyobb, bárhol is tartunk intellektuális képességekben, és bármennyi munkát is teszünk bele. Az igazság a ráció számára nem megismerhető. Hanem viszont az emberségünk pillanatokra be tud a valóságba kapcsolódni, és így lehet az igazság csatornája. Ami nem azt jelenti, hogy megismeri. Hanem, hogy pillanatokra képes összhangba kerülni vele, és tudja. Aminek a személyiségfejlődés a lenyomata. Az ember az isteni renddel a személyisége fejlettsége függvényében tud harmónikusan működni. És ezzel arányban lehet a földi életben boldog. A világ válságának a nemzetek válsága, a nemzetek válságának az egyén válsága a kulcsa.

Pontosabban: a tömegeket alkotó egyének éretlensége.

A válság oka az egyén, az egyéni identitás magába ragadt töredezettsége, hogy a magát értelem által meghatározó – tehát igazságként csakis a ráció számára belátható tényeket elfogadó – modern ember nem lát magán túl, és így tökéletes vágyik lenni és örökké akar élni, aminek eredményeként egyedül marad. Ami fokozódó szenvedést eredményez. Ami jó. Mert a szenvedést fokozódásával arányban egyre többek számára válik tarthatatlanná a létmód, ahogy élnek, egyre többek számára válik nyilvánvalóvá, hogy a tökéletlenségükkel szembenézni, magukat teljes emberként – fény és árnyék – vállalni, és az életükért felelősséget vállalni lehetőség, ami által igenis képes az egyén nem csak a saját helyzetén, de a környezete állapotán is változtatni. A válság megoldása, hogy egyre több egyre érettebb ember (kell) legyen. Amihez segíteni kell az embereknek egyre érettebbé válni. Ami legjobban úgy megy, ha az érettebbek az éretlenebbeknek segítenek.

A megoldás az egyén felelősségvállalása.

A fejlettebb emberek felelőssége magukat, tehát tökéletlenségüket, ami emberségünk lényegi vonatkozása őszintén vállalni, a kevésbé érett embereket inspirációval és tapasztalatokkal segíteni. A jó hír, hogy ez mint törekvés automatikusan támad az emberekben a személyiségfejlődés egy pontján fel. Sokan választanak segítői hivatást, mi azonban nem ebben látjuk a megoldást. A tömegeket érintő válság megoldása szerintünk nem az, hogy több szakember legyen – hanem, hogy minden ember értse meg, hogy az emberségünk lényege, hogy mind vagyunk segítők is. Tapasztaltunk, hogy másoknak segíteni az emberi sors, a teljes élet része, alapvető emberi funkció, mint szülőnek lenni. És nem egyszerűen mert másoknak tartozik ezzel az ember, hanem a saját egyre jobban léte miatt is muszáj másoknak segíteni.

A megoldás gyorsítani az egyén felelősségvállalását.

A képlet egyszerű: (1) hogy másoknak segíteni jó és érdemes, erre mindenki csak saját tapasztalat által jöhet rá; (2) emberek könnyebben hajlandóak új (félelmetes, talán kellemetlen) tapasztalatoknak kitenni magukat, ha előre tudják, hogy jutalmat kapnak érte; (3) pénz, társadalmi elismerés és szex a legerősebb motivációs erők közé tartoznak, ergo: (4) fejlesszünk egy olyan új közösségi oldalt – közösségi játékot –, ahol az őszinte megosztást pénzzel és elismeréssel és szexszel (sikeres ismerkedéssel) jutalmazzuk, hogy így gyorsabban jöhessenek az emberek rá arra, hogy másoknak segíteni jó és érdemes. Motiváljunk erre minden erőnkkel. Nyersebben:

“vesztegessük meg” az embereket, hogy egymásnak segítsenek.

A segítés (másokért való felelősségvállalás) általunk megismert leghatékonyabb módjai: (1) a figyelem, (2) a tapasztalatok megosztása, (3) vezetőként küldetést felvállalni (mutatni és adni), és hozzánk kapcsolódó emberek fejlődéséért tartósan felelősséget vállalni. Ami az emberek szempontjából úgy jelenik meg, hogy (ad 1) van hol őszintén elmondják a kihívásaikat, bukásaikat, szégyeneiket (elfogadás, jó vagyok, ahogy vagyok), (ad 2) tapasztaltabb más emberek hasonló kihívásokról (bukásokról) szóló őszinte vallomásai elérhetőek számukra (ők is elkövették, van tovább, senki nem tökéletes, talán nekem is működik, ami neki ment), (ad 3) számukra lelkesítő projektekben (mozgalmakban) vehetnek részt, ahol tulajdonosként becsülik meg őket, és így hasznosság által tapasztalhatják az értéküket, funkciójukat, helyüket.

Humania által ezt törekszünk adni.

Összefoglalva: az emberi gondolkodás forradalmára, tehát világkép-újjászületésre (tudatszint ugrásra) van szükség, amihez a fejünkből (bizonyítható) az igazsághoz (érezhető), a tudástól a hithez, az okoskodástól a tapasztaláshoz, tökéletesnek pózolásból az igazsághoz (hogy tökéletlenek vagyunk) kell visszatérjünk – és ebben segítenünk kell egymást. Aminek módja a motivációs rendszer megváltoztatása. Egy új játékot akarunk fejleszteni, ami által pózolás helyett őszinteségbe akarjuk minden erőnkkel motiválni az embereket.

A Humania erre kísérlet.

Az egyén forradalma időszerű, és mi kereteket adunk ennek, mert az egyének tömeges újjászületése kell a világunk változásához: túlfogyasztás, egészségügyi válság, politikai helyzet, gazdagsági egyenlőtlenségek, és minden más, amivel a világban elégedetlenek vagyunk csakis az egyének továbblépése által változik majd meg. Az egyének forrdalama hozza a közösségek – párkapcsolatok, családok, kisközösségek, nemzetek, Európa, emberiség – változását el, így lesz egészségesebb a világ. Egész-ségesebb, mert kősziklára, tehát az igazságra épül. Mégpedig nem valamiféle vélt vagy elvont igazságra, hanem arra a személyes és konkrét igazságra, amit minden ember magában érez, és ami az önzés kitérői után úgy tűnik, hogy egy irányba terel, inspirál, hív minket: Isten és egymás felé.

Mi ennek az előmozdítására tettük fel az életünket.

 

 

III. Humania

A Humania célja, hogy egyre több ember merjen őszintén önmaga lenni.

Humania egy olyan social network, ahol azt jutalmazzuk, ha őszinte (tehát igaz) mersz lenni. Valóban önmagad. Mert aki őszitén mer önmaga lenni tud csak a legjobb önmaga lenni. Ami azt jelenti, hogy nálunk nem úgy emelkedhetsz ki, hogy hazug címekkel manipulálsz (clickbait), vagy sokakat megbotránkoztatsz (rage) – és a platform üzleti modelljének sem érzelmi manipuláció a célja. Hanem értékcsere tranzakciók.

A Humania célja, hogy emberek értéket adjanak egymásnak.

Ami úgy érünk el, hogy a más social networkok esetén általában ingyenes funkciók nagy része nálunk pénzbe kerül. Like helyett Thanks van, Follow helyett Trust, Message helyett Access, Group helyett Movement. És ezek mind pénzbe kerülnek. Nem sokba, 100 forint csak egy “Like”, de valódi pénz. Ennyibe kerül, hogy kifejezd, hogy valami szerinted érték. A felismerésünk, hogy az embereknek nem jó az ingyenesség – ahol minden ingyenes semminek nincs értéke, tehát a kamu és színház és fakenews káoszába züllik (ami a Facebook esete szerintünk).

A Humania világában ára van az emberi interakcióknak.

Ára, tehát értéke. Megosztani nálunk is ingyenes, de minden más – tehát ami már interakció – pénzbe kerül. Feltételezésünk, hogy ha a Like 100 Ft-ba kerül, akkor meggondolják az emberek, hogy mit jutalmaznak és népszerűsítenek, tehát az fog kiemelkedni, ami érték, és ilyen tartalmak megosztására motiváljuk a tagokat. Egyrészt. És másrészt hamar rájönnek, hogy nálunk keresni is tudnak – mégpedig pont az ellenkezőjével annak, ami a Facebookon működik… szerepek és pózok helyett, nálunk őszintének érdemes lenni.

A Humania platform által 4 nagy témát kívánunk előmozdatani:

1. tapasztalat megosztás
2. ismerkedés
3. ötlet inkubáció 
4. ownership economy

Melyek közül az első az átfogó infrastruktúra alapja, aminek egyedi megosztások a központja, és aminek eredményeként élettapasztalat katalógus épül a megosztásokból, és mentor hálózat növekszik, mert a megosztott tapasztalatok által emberek hitelesek lesznek másoknak. A második ennek következményeként automatikusan történik, emberek az őszintén felvállalt tökéletlenségük (bátor emberség) által vonzók lesznek egymásnak, ami által baráti kapcsolatok és párkapcsolatok is születnek. A harmadik a Humania csoport rendszere, ahol közös célok körül kapcsolódhatnak emberek, ezek csiszolása által közösségek alakulnak. A negyedik az ötletek megvalósítására szövetkező egyének együttműködése, ahol a résztvevők felelősségvállalás függvényében, hozzáadott értékkel arányban tulajdonolják is a projekteket.

Humania egy web3 közösségi platform.

A web3 jelentése a gyakorlatban, hogy Humanina részben az Ethereum blockchain-re épül, crpyto technológiák használatával is működik. Ez azért van így, mert három fontos célunk is van, ami így valósulhat meg legjobban:

A) Humania érdem alapú tulajdonlása

Célunk, hogy a közösség tagjai magukénak érezzék a közösséget, hogy az gazdasági szempontból köztulajdon legyen. Crypto token használatával megvalósul, hogy a tagok hozzáadott értékkel arányban birtokosai is legyenek a közösség gazdagsági erejének (token), és így haszonélvezői annak, hogy a közösség nő, és egyre sikeresebb.

B) Humania közösségi kormányzása

Célunk, hogy a döntéseket ne egy vállalkozó hozza, hanem az erre lelki-szelemi szempontból legérettebb tagok. Crypto token használatával megvalósul, hogy az “őrzők” önszerveződő közössége hozza a Humania sorsát meghatározó döntéseket, akik maguk közé folyamatosan hívják meg a példás részvételt tanusító embereket.

C) projektek érdem alapú tulajdonlása

Humania világában lelkes emberek ötletek mentén kapcsolódva közös gondolkodás után közös projekteket is kezdenek. Célunk, hogy ezt helyesen tegyék, tehát hogy a platform szintjén működő hozzáadott érték alapú tulajdonlás az itt induló projektekre is igaz legyen, hogy könnyen használható infrastruktúrát adjunk ez új fajta működéshez.

Összefoglalva: Humania az emberségünk újrafelfedezésében segít:

 1. jobban lenni – tökéletlenség vállalása
 2. új emberi kapcsolatok – önfelvállalás
 3. küldetést találni – lelkesedés vállalása
 4. tulajdonosként dolgozni – felelősségvállalás

A Humania különlegessége, hogy a munka és magánélet és önismeret és világkép területeit mi egyben kezeljük, mert mindig az ember van válságban, nem a munkája vagy a magánélete vagy a világképe. A Humania platformon tehát egy helyen található meg minden, ami az életben való továbblépéshez (az életed új szintre emeléséhez) hasznos. A folyamat nálunk ott indul, hogy nem vagy jól, és hogyan lehetnél jobban. Végállomása, hogy a helyeden vagy a világban, közösség része, tulajdonos, erős baráti kapcsolatokkal, szeretteid körében.

Humania mindezek által az embernek a mindenség rendjéhez való közeledését célozza.

 

 –

 

IV. Működés

Humania nem cég. Hanem egy olyan közösség, ami web3 (blockchain / crypto) technológia használatával valósítja meg, hogy a tulajdonosai a tagjai.

Humania tehát közösségi vállalkozás, de mégsem demokrácia. Hanem a Humania meritokrácia, mert fejlődése és jólléte fölött a legfejlettebb tagok őrködnek.

Humania ezen felül cég is, mert a közösségnek van cége, ami az alap informatikai fejlesztéseket klasszikus startup módjára, befektetők által fianszírozva végzi.

Humania működése tehát több rész együttműködésén alapszik, alább ezek felsorlása, és a műklödés közelítő leírása. (Azért közelítő leírás csak, mert a blockchain / crypto / web3 világ részleteivel nem vagyunk maradéktalanul tisztában, további segítségre van szükségünk. Másrészt abban nyugalmunk van, hogy az alapokat jól értjük, és az alább összefoglalt tervek megvalósíthatóak.)

(1) Humania Trust (DAO)

A Humania Közösség önszerveződő döntéshozó szerve, ahol a vének (Őrzők) hoznak döntéseket. A Humania Trust egy DAO (Decentralized Autonomous Organization), ami egy egyesülethez hasonlóan működik. A Humania Trust célja a Humania Közösség szolgálata, tokenje a Mania Coin, döntéseit kétharmados többséggel hozza.

(2) Humania Co. (startup)

A Humania platform és app informatikai fejlesztésével megbízott cég. A fejlesztésre a Humania Trust-tól kap felhatalmazást, ellentételezéseként “koncessziós” jogot élvez tranzakciós díjak szedésére (10%). Célja a Humania Trust munkájának a támogatása. Tulajdonosai a Humania Trust, az alapítók, a munkavállalók és befektetők.

(3) Humania Közösség

A Humania social network felhasználói, akik a Humania Közösség tagjai “Token of Trust” (ToT) crypto token birtoklása által lesznek. ToT token a közösség gazdagítása által szerezhető. A közösség gazdagításának módja (A) token vásárlás, vagy (B) tagok által értékesnek ítélt tapasztalatok, gondolatok megosztása vagy tevékenység végzése.

(4) Token of Trust

A Token of Trust egy blockchain alapú token (Ethereum ERC20), aminek funkciója a Humaniaban mozgó érték megjelenítése, tehát ez a token gazdagsági tevékenység platformja, ami a Humania valutája. A ToT aprópénze a “Thanks” (1 ToT = 1000 Thanks). A ToT publikus hálózat, darabszáma nem limitált, “köponti bankja” a Humania Trust.

(5) Humania Tulajdonosai

A közösség valutájára (ToT) irányuló kereslet növekedése az érték növekedését fogja magávál hozni, amint ez Bitcoin és Ethereum esetén megfigyelhető volt. A gazdasági aktivitás folyamatos növekedésének haszonélvezői a ToT birtokosai, így a Humania gazdaság növekedésének elődleges kedvezményezettje a Humania Közösség lesz.

(6) Humania Tartalmak

A Humania social network tartalma (felhasználói profilok, bejegyzések, csoportok) a Humania ToT token által kerül rögíztésre, a tartalmak itt élnek. A blockchain így nyilvános adatbázisa a közösség minden tevékenységének – a megosztások a tagok online identitásához kapcsolhatók, ami által a “public record” részévé tehetők.

(7) Humania Perszónák (NFT)

A Humania Közösségben fontos az egyedi identitás (mindenkinek csak egy identitása van), de ugyanígy fontos az is, hogy álnéven is résztvehessenek a tagok (nagy védettséget évezzenek az őszinteséghez). Humania perszónák egyedi (NFT) identitásokat jelentenek, amiket adni, venni, sőt “nemzeni/tenyészteni” is lehet.

(8) Humania Kód

A Humania Co. által fejlesztett informatikai kód open source, amivel szemben elsődleges elvárás, hogy könnyen lehessen kapcsolódni hozzá, és így fejlesztők könnyen bekapcsolódhassanak a platform (ökoszisztéma) fejlesztésébe az által, hogy modulokat és kiegészítőket készítenek, amiknek a használatáért díjakat szednek.

(9) Humania Fejlesztők

A fejlesztők célja a Humania Közösség gazdagítása oly módon, hogy funkcionálisan gazdagítják a Humania Közösség számára elérhető lehetőségeket. A fejlesztők által készített modulok (events, dating, courses, etc) a Humania Catalog-ban jelennek meg. A fejlesztők a modulok használatáért ToT-ben kifejezett díjat kérhetnek.

(10) Mania Coin

A Humania másik blockchain alapú tokenje a Mania Coin (MC). A Mania Coin a Humania governance tokenje, amit a Humania Trust mőködéséhez használunk –  ez adja a betekintési jogot a Trust működésébe, és szavazati jogot a Trust döntéseiben. A Mania Coin nem átruházható. Terjesztése emberi kvalitások alapján, az Őrzők felelőssége.

(11) Humania Őrzők

Az Őrzők a Humania vénei (Guardians), akik a Mania Coin birtokosai. Új tag meghívásáról (új Coin kiosztásáról) a Humania Trust határozata dönt. A Mania Coin birtokosai az általuk birtokolt MC számával arányos súllyal vesznek a Trust döntéseiben részt. Munkájukért ToT-ben meghatározott szolgálati díj köztük arányosan oszlik szét.

(12) Humania Alapító

A Humania alapítója az első Őrző, aki kezdeti meghatározó szerepe után fokozatosan süllyed jelentéktelenségbe, mert az általa felállított testületek és szervezetek veszik a funkcióit át. Célja, hogy a személyes fontossága eljelentéktelendjék, mert meggyőződése, hogy a Humania Közösség ezzel arányban lesz életképes.

 

 

V. Így indulunk

A következő lépés a Humania App fejlesztése, ami egy közösségeket kiszolgálni képes alap infrastruktúrát ad az őszintén felvállalt emberség jutalmazásának.

2021 során belevágtunk a tervezésbe, és prototípus el is készült – itt látod az év végi állapotot –, következő lépés a fejlesztés lesz, amihez előbb a Humania kereteinek lefektetése és finanszírozás szükséges.

A Humania sok szempontból web3 projekt, de az informatikai fejlesztés magját egy céggel csináljuk meg. Oka ennek, hogy a hagyományos világ (az emberek többsége) számára is érthetők akarunk lenni. Szükségesnek érezzük, hogy (1) a tagok könnyen tudják Humaniát már az első változatában is használni (ne kelljen crpyto wallet hozzá, hanem az opcionális legyen, hogy a saját pénztárcába mozgatáják a megszerzett token / NFT vagyonelemeket át, ha akarják), és (B) klasszikus befektetők értsék a modellt, a Humaniaban rejlő lehetőséget, cégként is megálljon a crpyto világtól függetlenül, lehessen benne hinni, lássák és érezzék, hogy busásan megtérül, ha ide pénzt fektetnek. Bővebben a startup-ról itt olvashatsz (pitch deck).

Konkrét lépések és ütemterv:

 1. Humania Manifesztó közzététele – kész
 2. őrzők meghívása – folyamatban
 3. crypto modell véglegesítése – 2022 február
 4. Humania Trust indítása – 2022 március
 5. Humania Startup indítása – 2022 március
 6. fejlesztés indítása – 2022 március
 7. Humania App indítása – 2022 június

Mindezt úgy szeretnénk elvégezni, hogy a kormányzás a vének kezében van, és a tagok vagyona folyamatosan nő, mert a rendszeren belül a Token of Trust token a valuta. A web3 elvet (crypto technológia) tehát kormányzásra és a közgazdagodás támogatására akarjuk használni. Így a Humania-at a Humania startup kezdi építeni, és ezen belül valutaként létezik a Token of Trust. Amit hozzáadott értékkel arányban lehet szerezni, tartani, értékesíteni. A Token of Trust központi bankja a Humania Trust, amin belül az alapítónak folyamatosan csökken a súlya, ahogy a közösség gazdagítása által mások elbányásszák a tokeneket.

 

 

VI. Világképünk

Világképünk főbb vonalakban már a fentiekből is látszik, de néhány témát fontosnak érezünk még említeni, mert korai volna a kapcsolódásunk, ha az alábbiak valamelyike érint Téged – hanem ez esetben a tagok között várunk majd nagy szeretettel!

Fontos, hogy nincsen az alábbi vélekedésekkel baj, magunk is vallottuk mindegyiket megszállottan, de éppen ezért pontosan emlékszünk is ezekre az állapotokra, és tisztán látjuk, hogy nem voltunk ezekben az időkben helyes együttműködésre még készen…

Mások hibáztatása

A mi tapasztalatunk, hogy jó, ami van, minden, semmi nem rossz – értve ez alatt, hogy okkal van úgy ahogy van. Senki nem “tette ezt velünk” rosszándékkal. Hanem időszerű és nagyszerű, szeretet alapú folyamatok eredménye a káosz (önzés), ami a világban eluralkodott. Korai kapcsolódni próbálj, ha szerinted valakik, mások a felelősök.

Ateizmus

Ha Isten márperdig szerinted nem létezik: korai csatlakozz. Nem fogsz tudni a belső körhöz kapcsolódni, ha ez a meggyőződésed. Ha csak a fogalommal van kihívásod, és Mindenség vagy Teremtés vagy Sors néven már tudsz az ideához kapcsolódni: jobb a helyzet, de ebben az esetben sem vagyunk még az együttműködésre készen.

Reinkarnáció

Ha biztosan tudod, hogy “már voltál itt, és újra jössz”, akkor disszonanciában vagyunk, mert a Humania alapítók meggyőződése, hogy a földi élet egyedi és egyszeri, ahonnan tovább vezet az út. Fontos számunkra az élet kegyelmi adományának értékelése, ami tapasztalatunk szerint nem megy eléggé addig, míg az ember azt hiszi, úgyis jön újra.

Múltidézés

Vissza nincs út, nemzetek dolgában sem. Az “aranykorba” nem lehet visszatérni. Hagyományőrzők és magyarság kutatók szerintünk tévednek, amikor vissza próbálnak menni, és akkor is tévednek amikor társadalmi szinten vizsgálódnak. A társadalom egyének összessége. A társadalom okozat, az ok az egyének állapota. Csakis egyénekkel érdemes foglalkozni: másképp az egyéneknek kell továbblépni, minél nagyobb számban hogy változás legyen. Nem tudjuk a megoldást. Hogy pontosan mi lesz, hogyan a fog működni. Nem tudhatjuk. Megtudjuk majd, amint elegen lesznek, akik másképp működnek, és ha megvan ahogy szövetkezni tudnak. Középpont kell, ÉS játék. Új játék. A játékot szabályok határozzák meg. A kapcsolódás tömegek számára vonzó szabályai kellenek. Tömegek számára érdekes játék. Ami tömegeket az ő szintjükön inspirál. A tömegekhez kevéssé szavak, és sokkal inkább érdekek mentén érdemes szólni. Jó legyen neki. Biztonságot adjon. Talán jövedelmet is. Humania ilyen játék.

Magyarságkötpontúság

A gyökereket nem kell engedni, persze, de fontos meghaladni. Mert a gyökerek mindig törzsi eredetűek, mintákat követ és börtönben él, aki elvből ragaszkodik. Hanem egy új életet KELL merni választani. Hagyományok helyett küldtést. Sokan próbálják a kettőt összekapcsolva a magyarság küldetését megtalálni. Én nem hiszek ebben. Régen a magyarság volt a helyes legnagyobb egység mára azonban már egy egyértelműen az emberiség. Mi együtt. Közös küldetés. Amin belül fontos, persze a nemzet, de csak úgy mint a család. A nyelvközösség NEM a végső egység. Ami nem jelenti, hogy MI magyarok ne indíthatnánk valamit együtt, de ez csak akkor helyes, ha az egész emberiségben gondolkodunk. Fontos ez nagyon. Fontos egység a család, amennyiben hozzájárul a tagjai ÉS a környezet boldogulásához. Ugyanígy érték a nemzet is. De nem szólhat csak rólunk. Hogy vesz az emberiségben részt? Mit ad másoknak? Ahogy a család is ad. Elavult és pusztulásra érdemes a nemzet, ami magával foglalkozik csak.

Jézus

Dilemma volt ez az utolsó téma az alapítók között, hogy bekerüljön-e ide, de arra jutottunk, hogy fontos. Jézus példája a maxima, amiből tanulva élni törekszünk mi, a Humania alapítói, és így építjük a közösséget is. Fontos, hogy Jézust – útját, tanítását, tetteit, az embert – a magad számára relevánsnak érezd, ha velünk akarsz dolgozni.

 

 

VII. Vegyél részt!

Humania egy tömegeknek szóló kezdeményezés – potenciálisan mozgalom –, aminek az idulásához is sokak lelkesedésére van már szükség. Kapcsolódj, ha megérintett a vízó, aláíróként és/vagy mondd, hogy miben segítenél, ha energiát is hoznál közénk!

Kiemelt témák, ahol segíteni tudsz:

(1) vízió pontosítása
(2) blockchain szakértelem
(3) pénz a fejlesztéshez
(4) mozgalom terjesztése

A kapcsolódás módozatai: aláírás, munka, pénz, közösség.

Az aláírás azt jelenti, hogy magadénak érzed az ügyet és az alapítók közé szeretnél tartozni. A munka szakértelmet jelent, hogy Te munkát a projektbe befektetsz, amiért tulajdont is kapsz valamely projekt részben. A pénz pénzt jelent. Hogy pénzt adsz, amiért részesedést kapsz. A közösség azt jelenti, hogy meglévő közösséget mozgatnál be a Humania platformra, mely esetben szolgálni szeretnénk Téged.

Ahogy fenti látszik a fejlesztő csapat már megvan, de ettől még nyugtadan jelentkezz, ha informatikábnan segítenél.

Így kapcsolódj:

 1. jelentkezz be, hogy részt vennél
 2. mondd, hogy aláírással, munkával vagy pénzzel
 3. beszélünk, egyeztetünk, fogadunk, amint ez időszerű

Várunk szeretettel. Sőt: szerintünk az emberiség vár, mert pontosan ránk van most szükség. 

Új világot építünk – őszinteségre fel!
🔥

Hálával,

Mi
a Humania alapítói

 

KAPCSOLAT
+36 20 6192074 
istvan@humania.io

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS